111 ถ. พูว่าว, บ้านธาตุหลวง, เมืองและแขวงหลวงพระบาง