ถ.เจ้าเพรชราช, บ้าน สังคะโลก, หลวงพระบาง,ประเทศลาว