บ้าน หนองเขียว, เมืองงอย, แขวง หลวงพระบาง ประเทศลาว