บ้าน สว่าง เมือง วังเวียง แขวงเวียงจันทน์, ประเทศลาว