เลขที่ 079 ถ.อนุ บ้านท่าแขกกลาง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว