บ้าน สีถานเหนือ,เมือง สีโคดตะบอง, นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว