เลขที่ 7 ถ.โพนทัน บ้านโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว