เลขที่ 168 ถ.สายกลาง บ้านห้วยทรายเหนือ แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว