บ.ป่งหว้าน, เมืองหลวงพระบาง, แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว