เลขที่ 78 ถ.พระมหาปัสมัน บ้านเวียงไซ หลวงพระบาง ประเทศลาว