ถ.อุปราชเชียงคง บ้านเวียงแก้ว หลวงพระบาง ประเทศลาว