บ้าน ป่าขาม 128 ถ.ธุตัน, เมือง และ แขวงหลวงพระบาง,ประเทศลาว