บ้าน โพนสะหวันใต้, เมืองแปก แขวง เชียงขวาง ประเทศลาว