เลขที่ 78 ถ.พระมหาปัสมัน บ้านเวียงไซ หลวงพระบาง ประเทศลาว
Traveler Reviews

No review for this hotel