หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1322LF: กรุงเทพ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Lao Central Airlines)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1322LF: กรุงเทพ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Lao Central Airlines)

กรุงเทพ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โปรแกรมทัวร์: กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินภายในประเทศ

เดินทางโดยเครื่องบิน

(Lao Central Airlines)

Tour Code: LTA1322LF

 

 

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor      Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพ-เวียงจันทน์/ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง/วัดเชียงทอง/ตลาดกลางคืน ถนนคนเดินหลวงพระบาง

08.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ทำการเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ (LF)

09.55

เหินฟ้าสู่นครเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ เที่ยวบินที่ LF 066

10.55

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต, เวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์บริษัทฯ รอต้อนรับ จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ร้านอาหารในสนามบิน (อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 3) (มื้อที่ 1) หลังมื้ออาหารพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย เพื่อรอ Connecting Flight ในช่วงบ่าย

13.30

ทำการเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ ซึ่งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินนานาชาติวัดไต

15.30

ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยสารการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ เที่ยวบินที่ LF 071

16.00

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่และไกด์บริษัทฯ รอต้อนรับ 

16.30

นำคณะฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เช็คอินยังโรงแรม-ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

17.00

จากนั้นเดินทางไปชม วัดเชียงทอง” วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

18.30

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารรสเลิศ ริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 2)

19.30

หลังอาหารนำท่านเดิน “ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน” (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) เปิดตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน จากนั้นเป็นเวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ตักบาตรข้าวเหนียว/ตลาดเช้าท่าเรือเมล์/หมู่บ้านช่างไห/ถ้ำติ่ง/หมู่บ้านผานม/น้ำตกตาดกวางซี

05.30

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รอรับที่โรงแรม ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม “ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว” แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญ ตามความศรัทธามากกว่าจ้า)

 

นำเที่ยวชม “ตลาดเช้าท่าเรือเมล์” ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า

 

รับประทานอาหารเช้าที่ “โรงแรม” (มื้อที่ 3)

08.00

เดินทางขึ้นไปทางเหนือออกนอกตัวเมืองโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชมชมกรรมวิธีการต้มเหล้าพื้นบ้านที่ “หมู่บ้านช่างไห” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง

 

นำท่านล่องเรือเพื่อไปเที่ยวไปชม “ถ้ำติ่ง” ระหว่างเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขงที่ผูกพันธ์กับสายน้ำแห่งนี้ จากนั้นเข้าชมถ้ำติ่งล่าง และถ้ำติ่งบนที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขง เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆ องค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ-ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางอย่างไม่เสื่อมคลาย

11.00

รับประทานอาหารกลางวัน สุดแสนโรแมนติค บนเรือแพ ที่จอดเทียบท่าอยู่ริมแม่น้ำโขง โดยมีฉากหลังเป็นวิวถ้ำติ่งที่สวยงามที่ (มื้อที่ 4)

12.00

เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ “หมู่บ้านผานม” ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก-ของที่ระลึกจากชาวบ้านที่นำมาขายในราคาไม่แพง

13.00

นำเที่ยวชม “น้ำตกตาดกวางซี” ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง หลังจากนั้นนำท่านส่งที่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

21.00

ส่งกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง/ วัดใหม่สุวรรณพูมาราม/วัดวิชุลนราช/วัดป่ารวก/พระธาตุพูสี/หลวงพระบาง-เวียงจันทน์/เวียงจันทน์-กรุงเทพ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)

08.30

นำท่านเที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง” อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

เยี่ยมชม วัดใหม่สุวันพูมาราม” ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

จากนั้นอ้อมไปชม “วัดวิชุลราช” หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกชื่อว่า “พระธาตุหมากโม” เนื่องจากวัดแห่งนี้มีเจดีย์เป็นรูปผลแตงโมผ่าซีกนั่นเอง

12.00

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 7)

13.00

นำท่านชม วัดป่ารวก วัดหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง ที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางขึ้นพระธาตุพูสี

นำคณะฯ เดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพูสี พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวหลวงพระบาง เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุดสามารถมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางในแบบพาโนราม่า ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

15.00

เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อำลาเมืองหลวงพระบางสู่นครหลวงเวียงจันทน์

17.15

ออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ เที่ยวบินที่ LF 072

17.45

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต, เวียงจันทน์ พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

19.40

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานวัดไต, เวียงจันทน์ โดยสายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ เที่ยวบินที่ LF 068

20.40

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดดิภาพพร้อมความประทับใจ.

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • เริ่มสตาร์ท และจบโปรแกรมทัวร์ที่สนามบินนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์
 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ) เวียงจันทน์-กรุงเทพ และ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (Lao Central Airlines) , รวมค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตจากบริษัทประกันในประเทศไทย วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • เรือล่องแม่น้ำโขงเพื่อเดินทางไปถ้ำติ่ง
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ฝั่งลาว
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนา หนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้า ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง