หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1308QV: ปากเซ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Domestic flight)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1308QV: ปากเซ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Domestic flight)

ปากเซ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

D-combo package กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินการบินลาวby Lao Airlines (Domestic)

รับ-ส่งสนามบินปากเซ

Tour code: LTA1308QV

 

 

จำนวนผู้เดินทาง: อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง: วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

 

โปรแกรมทัวร์  

วันที่ 1  ปากเซ-หลวงพระบาง/ถนนคนเดินหลวงพระบาง

15.00 

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ ประเทศสปป.ลาว อาคารผู้โดยสารขาออก (ภายในประเทศ) เค้าท์เตอร์สายการบินลาว (QV)

16.50

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 514

18.30

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ นำท่านเช็คอินยังโรงแรม จากนั้นนำคณะฯ ไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 1)

20.30

หลังอาหารนำท่านเดิน “ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน” (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) เปิดตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน จากนั้นเป็นเวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ตักบาตรข้าวเหนียว/ตลาดเช้าท่าเรือเมล์/หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง/วัดใหม่สุวันพูมาราม/วัดแสนสุขาราม/วัดเชียงทอง/วัดวิชุลนราช/น้ำตกตาดกวางซี/วัดป่ารวก/พระธาตุพูสี

05.30

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รอรับที่โรงแรม ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม “ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว” แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญ ตามความศรัทธามากกว่าจ้า)

 

นำชม “ตลาดเช้าท่าเรือเมล์” ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่ “โรงแรม” (มื้อที่ 2)

08.00

นำท่านเที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง” อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

เยี่ยมชม วัดใหม่สุวันพูมาราม” ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

ชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา

จากนั้นเดินทางไปชม วัดเชียงทอง” วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

12.00

รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองที่ "ร้านอาหารกาแฟลาว" ซึ่งชื่อร้านถือเป็นการบ่งบอกแล้วว่ามีจุดเด่นอยู่ที่กาแฟลาวชงแบบโบราณรสเลิศ เปิดบริการชาวเมืองหลวงพระบางมาแล้วนับ 10 ปี นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกชิม เฝอหมู-เนื้อเวียดนาม, ข้าวซอยหลวงพระบาง, ชา-กาแฟ, โอวัลติน, ปาท่องโก๋ ได้ตามอัธยาศัย (มื้อที่ 3)

13.30

นำคณะฯ เที่ยวชมวัดที่มีรูปทรงเจดีย์แปลกที่สุดในหลวงพระบาง นั่นคือ วัดวิชุลนราช เพราะเนื่องจากเจดีย์รูปทรงแตงโมผ่าครึ่งนี้สะดุดตา จนมีชื่อเรียกขานเล่นๆ ของชาวหลวงพระบางว่า วัดพระธาตุหมากโม ที่วัดแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งได้อาราธนาขึ้นมาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่

14.30

นำเที่ยวชม “น้ำตกตาดกวางซี” ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง หลังจากนั้นนำท่านส่งที่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม วัดป่ารวก วัดหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง ที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางขึ้นพระธาตุพูสี

นำคณะเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพูสี พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวหลวงพระบาง เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุดสามารถมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางในแบบพาโนราม่า ถ่ายรูป พระอาทิตย์ตกเขา กันแบบจุใจ

19.00

บริการอาหารค่ำในตัวเมือง (มื้อที่ 4)

20.00

ส่งกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อน หรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3  หมู่บ้านผานม/วัดป่าโพนเพา/หลวงพระบาง-ปากเซ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

08.00

ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ “หมู่บ้านผานม” ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี

09.00

เดินทางสู่ วัดป่าโพนเพา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาชม สันติเจดีย์ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แสดงภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพเขียนฝาผนังเรื่องเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ จากจุดชมวิวของวัดป่าโพนเพาสามารถมองเห็นตัวเมืองด้านทิศเหนือและสนามบินใหม่หลวงพระบางได้อย่างชัดเจน ทุกๆ ปีช่วงเดือนธันวาคม จะมีพิธีตักบาตรเครื่องอุปโภค-บริโภคในประเพณี บุญเข้ากรรมชาวหลวงพระบางเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการตักบาตรข้าวเหนียวโดยทั่วไป

10.00

อำลาเมืองหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำท่านเดินทางไปสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

11.00

ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 513

12.40

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติปากเซโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ 

โรงแรม-ที่พักสำหรับแพคเกจนี้: (คลิกที่ชื่อโรงแรมเพื่อชมรูปตัวอย่างห้องพัก)

หมายเหตุ:

ท่านสามารถเลือกพักยังโรงแรมอื่นๆ ได้จากในลิงค์ http://www.louangprabang.net/feature-hotels.asp?cityID=14 

อัตรานี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ปากเซ-หลวงพระบาง (PKZ-LPQ-PKZ, Y Class Only) , รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • รถตู้ปรับอากาศ (VIP Private) ตลอดการเดินทาง (รวมคนขับรถ+น้ำมันเรียบร้อยแล้ว)
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เงื่อนไขและการจอง:

 • เดินทางโดยสายการบินลาวเท่านั้น (Valid on Flight Date Shown Only/Non-Reroute/Non-Refundable)
 • ต้องสำรองที่นั่ง/ออกตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11 ปี (นอนร่วมกับผู้ปกครองโดยไม่เสริมเตียง) คิดอัตราค่าบริการ 80% ของราคาแพคเกจเตียงเดี่ยว
 • กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการจอง

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง:

 • หากลูกค้าต้องการเลื่อนเดินทาง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง) จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น) ผ่านทางอีเมล์: [email protected] หรือ ทางแฟกซ์: +856 71 260368 (มีค่าธรรมเนียมท่านละ 10 USD. หรือ 400 บาท/ ท่าน)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 100% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง 7-14 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 75% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปก่อนถึงวันเดินทาง ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100% (เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15 USD. หรือ 600 บาท / ท่าน)
 • กรณีไม่เดินทางตามกำหนด (No Show) คิดอัตราค่าธรรมเนียม 100% ของอัตราค่าบริการ  

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง