หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1346: ทัวร์หลวงพระบาง 1วัน ไหว้พระ 9 วัดเพื่อความสิริมงคล (รับ-ส่งที่โรงแรม)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1346: ทัวร์หลวงพระบาง 1วัน ไหว้พระ 9 วัดเพื่อความสิริมงคล (รับ-ส่งที่โรงแรม)

Luang Prabang 1 Day tour (II) Luang Prabang 1 Day Tour (ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดัง เพื่อความเป็นสิริมงคล)

ไหว้พระ 9 วัดเพื่อความสิริมงคล (รับ-ส่งที่โรงแรม)

Tour Code: LTA1346

 

 

โปรแกรมทัวร์ไหล้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง, www.louangprabang.net     โปรแกรมทัวร์ไหล้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง, www.louangprabang.net     โปรแกรมทัวร์ไหล้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง, www.louangprabang.net

โปรแกรมทัวร์ไหล้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง, www.louangprabang.net     โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง / LaosTripAdvisor     โปรแกรมทัวร์ไหล้พระ 9 วัดดังในหลวงพระบาง, www.louangprabang.net

 

โปรแกรมทัวร์

รับที่โรงแรม/วัดใหม่สุวรรณพูมาราม/หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง/วัดวิชุลนราช/วัดป่าโพนเพา/วัดเชียงทอง/วัดแสนสุขาราม/วัดมโนรมย์/วัดโพนชัยชนะสงคราม/วัดพระบาทใต้/ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน/ส่งกลับโรงแรม

07.30

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รับท่านยังโรงแรม-ที่พัก ชม วัดใหม่สุวันพูมาราม” ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

เที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง” อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

นำท่านชม วัดวิชุลนราช หรือที่ชาวหลวงพระบางนิยมเรียกชื่อว่า “ธาตุหมากโม” เนื่องจากรูปทรงของเจดีย์คล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งหรือเป็นทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี 

จากนั้นเดินทางสู่ “วัดป่าโพนเพา” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาชม “สันติเจดีย์” ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แสดงภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพเขียนฝาผนังเรื่องเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ จากจุดชมวิวของวัดป่าโพนเพาสามารถมองเห็นตัวเมืองด้านทิศเหนือและสนามบินใหม่หลวงพระบางได้อย่างชัดเจน ทุกๆ ปีช่วงเดือนธันวาคม จะมีพิธีตักบาตรเครื่องอุปโภค-บริโภคในประเพณี “บุญเข้ากรรม” ชาวหลวงพระบางเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการตักบาตรข้าวเหนียวโดยทั่วไป

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 1)

บ่าย

เที่ยวชม วัดเชียงทอง” วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง และนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

เที่ยวชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา

จากนั้นเดินทางสู่ “วัดมโนรมย์” สร้างโดยพระเจ้าสามแสนไท พระราชโอรสของเจ้าฟ้างุ่มในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าหากได้มากราบพระประธานในวัดแห่งนี้ ท่านจะมีชีวิตที่รื่นรมย์ ทำกิจการงานใดๆ ก็จะราบรื่นตลอดไป

หากท่านมาหลวงพระบางจะต้องไม่พลาดมานมัสการที่  “วัดโพนชัยชนะสงคราม” ด้วยความที่ชื่อวัดมีความหมายที่ดี กล่าวกันว่าในอดีตเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งนครหลวงพระบางและเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายต้องมาทำพิธีนมัสการพระองค์หลวง (พระประธาน) เพื่อขอพรก่อนจะออกไปรบทัพจับศึก ซึ่งความเชื่อนี้ยังสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ชาวหลวงพระบางจึงมักไปทำบุญและขอพรจากพระประธานในวัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำ 

เดินทางสู่หมู่บ้านพระบาทใต้ เพื่อเยี่ยมชม “วัดพระบาทใต้” หรือ “วัดเวียด” (เวียดนาม) จุดเด่นที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่พระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมภายในจะเป็นสไตล์แบบจีนผสมเวียดนาม มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลัง (ติดริมแม่น้ำโขง) จากบริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและเมืองฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารรสเลิศ ริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 2) 

ค่ำ

หลังอาหารนำท่านเดิน “ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน” (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) เปิดตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

21.30

นำส่งยังโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหาร 2 มื้อ ในโรงแรม และร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถและอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม

วิธีการจอง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 30% ของราคารวมทั้งหมด ในวันที่ตกลงจองแพคเกจ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต) และหมายเลขพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกเดินทาง 15 วัน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง