หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (รถโดยสารระหว่างประเทศ)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (รถโดยสารระหว่างประเทศ)
Customer Service
Terms & Conditions (International Bus Ticket)

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557

 

Customer Service: LaosTripAdvisor

 

 

 

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศ

การจองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศผ่านทางบริษัทฯ LaosTripAdvisor ผู้โดยสารหรือผู้ทำการจองบริการ ได้ตกลงและรับทราบในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. การจองตั๋วรถโดยสารระหว่างประเทศ ได้กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการเดินรถ บริษัท LaosTripAdvisor เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านทางหน้าเว็ปไซต์: www.louangprabang.net, www.luangprabang-booking.com, โซเชียลมีเดีย: หลวงพระบางแฟนเพจ: (www.facebook.com/Luangprabangfans), Facebook: (www.facebook.com/LaosTripAdvisor1), Tweeter: @LaosTripAdvisor, Line ID: laostripadvisor เท่านั้น

2. กรุณานำ e-Voucher (ผู้โดยสารจะได้รับผ่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชม. หลังจากชำระค่าบริการ) ไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว พร้อม Passport ของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน (พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง) เพื่อแลกตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง)

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ผู้โดยสารเดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. อัตราค่าบริการ (บางเส้นทาง) จะรวมค่าบริการอาหาร 1 มื้อฟรี ณ. จุดพักรถกลางทาง โดยบริษัทฯ เดินรถเป็นผู้กำหนด

5. อัตราค่าบริการในทุกเส้นทาง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการในการผ่านแดนและค่าธรรมเนียมวีซ่า (ในบางประเทศปลายทาง)

6. การคืนตั๋วรถโดยสาร จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ rsvn@luangprabang-booking.com เท่านั้น และต้องแจ้งก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (โดยหัก 15% จากอัตราค่าบริการ+ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทางธนาคาร 100 บาท)

7. ผู้โดยสารจะต้องเดินทางตามวัน, เวลาและเที่ยวรถที่กำหนดในเอกสารการจอง กรณีหากถึงเวลาเดินทางแล้วผู้โดยสารไม่สามารถมาเดินทางตามที่ระบุไว้ได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิและไม่สามารถนำตั๋วโดยสารนั้นๆ มาใช้เดินทางหรือขอคืนเงินได้

8. การเลื่อนการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง, เปลี่ยนเที่ยวเวลา, เปลี่ยนเส้นทางได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสารได้ วิธีการเลื่อนการเดินทางผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล rsvn@luangprabang-booking.com เท่านั้น และต้องแจ้งก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์, เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้

9. กรณีเปลี่ยนเส้นทางหากตั๋วโดยสารใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้โดยสารชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ตั๋วโดยสารใหม่มีราคาต่ำกว่าตั๋วเดิม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนราคาส่วนต่าง

10. ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถทำการเดินรถในวันดังกล่าว (ยกเลิกการเดินทางโดยบริษัทเดินรถ) ผู้โดยสารสามารถขอเลื่อนการเดินทางได้ฟรี หรือ หากผู้โดยสารต้องการยกเลิกการเดินทางจะได้รับเงินคืน 100% (หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทางธนาคาร 100 บาท) ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดรับจองตั๋วรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์

12. ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม

** หากน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องชำระ ค่าระวางเองโดยตรง (ผู้ประกอบการเรียบเก็บ)


ข้อกำหนดความรับผิดชอบ ของบริษัท LaosTripAdvisor ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยหรือคืนเงิน ในกรณีที่พาสปอร์ตของผู้โดยสารมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง หรือ กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทางไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือ กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น จากความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และไม่สามารถ ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, การจราจล, สงครามการเมือง, การล่าช้าของเที่ยวบิน, การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของหรือภายในตัวรถ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ผู้โดยสารต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ประจำรถหรือเจ้าหน้าที่ฯ ประจำสถานีรถด้วยตัวเอง (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เดินรถ)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านทำหนังสือเดินทางหาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากผู้โดยสารสละสิทธิ์ในการเดินทาง และ/ หรือ ลงรถระหว่างทาง 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม (เป็นไปตามระเบียบการของบริษัทฯ เดินรถ)
  • หากผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในเดือนนั้นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศเป็นไปตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง