หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ
Customer Service
ข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

ศูนย์บริการจองทัวร์ออนไลน์ (ลูกค้าสัมพันธ์): LaosTripAdvisor

 

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อทัวร์ฯ กับเรา กรุณาสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อศึกษา หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:

 หมายเหตุสำคัญ

 • ต้องการบริการรับ-ส่งที่ จ.หนองคาย หรือ จ.อุดรธานี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ยกเว้นกรุปที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ว่ารับ-ส่งที่ จ.หนองคาย หรือ จ.อุดรฯ)
 • หากรับ-ส่งที่ จ.หนองคาย หรือ จ. อุดรธานี จะรวมค่าธรรมเนียมตอนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้า-ขาออก
 • ในกรณีต้องการจัดพิธีบายสี-สู่ขวัญและการแสดงฟ้อนรำแบบราชสำนักชำระเพิ่ม 4,000 บาท/กรุป 
 • ในกรณีจองและคอนเฟิร์มกรุป (จ่ายเงินมัดจำ) น้อยกว่า 1 เดือน ราคาแพคเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ในกรณีมีผู้เดินทางเป็นเด็ก อายุระหว่าง 2-11 ปี คิดค่าบริการ 75% ของราคาแพคเกจที่ลูกค้าเลือก

ในกรณีบริษัทฯ ยกเลิกทัวร์

 • บริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินทั้งหมดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับชำระเงินปลายทาง ในกรณีนี้ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ หรือ
 • เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถออกทัวร์ได้ เช่น ลูกทัวร์มีจำนวนไม่ครบตามเกณฑ์การออกทัวร์ของบริษัทฯ หรือ เกิดวิกฤตการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติร้ายแรง น้ำท่วม ถนนขาด ดินสไลด์ เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
 • บริษัทฯ จะโอนเงินมัดจำทั้งหมดคืนให้ทันที (บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
 • บริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น (หากเป็นกรณีนี้ ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ) 

ข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 • LaosTripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยหรือคืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองฯ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
 • LaosTriAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น จากความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ LaosTripAdvisor ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ เช่น การนัดหยุดงาน การจราจล สงครามการเมือง การล่าช้าของเที่ยวบิน ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ
 • LaosTripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของมีค่าชำรุดหรือสูญหายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
 • LaosTripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายและค่าดำเนินอันเกิดจากการที่ท่านทำหนังสือเดินทางสูญหาย
 • LaosTriAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านออกเดินทางไปกับคณะฯ แล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • LaosTripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าทัวร์หรือไกด์จะแจ้งให้ทราบแบบวันต่อวัน
 • LaosTriAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีลูกทัวร์ในคณะ เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตในขณะออกทัวร์ อันเนื่องมาจากลูกทัวร์ไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของไกด์หรือหัวหน้าทัวร์

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง