หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > การทำหนังสือเดินทาง
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
การทำหนังสือเดินทาง

  

หนังสือเดินทาง (e-passport) สำหรับนักท่องเที่ยว

 

หนังสือเดินทางแบบใหม่ (e-Passport) 

 

 
 
หนังสือเดินทางแบบใหม่ e-passport 2 
 
 
 
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) 
 
เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้
 
มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless
Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง
 
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร
 
สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การเข้าเมือง และส่งเสริม
การท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ
 

 

 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก
 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-passport
 
1. รับบัตรคิว
 
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ
    ที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงเพื่อ  ตรวจสอบข้อมูล
 • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
 • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์  
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัด
    รับเล่ม ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้
 • หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
 • โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
 • ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)  
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
 คลิกที่รูปเพื่อขยาย
 
 
 
บุคคลบรรลุนิติภาวะ
  
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
 
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
 
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
 • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต**
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
 
เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
 
ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำ หนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 
 
เอกสารการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
 
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ความหมายของผู้มีอำนาจปกครอง 
 • กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสบิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง
 • กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
 • ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำ บันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง
 • มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า “นาง” สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง
 • ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
 • บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม
เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 
 
ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
 
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม (ต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้
หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง
 
 
 
 
 
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
 
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
 
     - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
   
     - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
     - โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
    
     - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
     - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
  
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่  
 
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
     - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
    
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
     - โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
 
     - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
     - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
     - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา 
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
     - โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
 
     - ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
     - โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
     - โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
 
     - ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081 โทรสาร 076-222-082
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
 
     - ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452
 
 
 
 
 
การรับหนังสือเดินทาง 

 
สถานที่ยื่นทำหนังสือเดินทาง
 
 
การรับเล่ม
 
1.     กรมการกงสุล
 
2.     สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ
 
         - ปิ่นเกล้า
         - บางนา
         - ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
 
 
 
- รับด้วยตนเอง
 
   เอกสารใช้
 
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ 
 
    2) ใบรับหนังสือเดินทาง
 
 
หรือ
 
- ให้ผู้อื่นรับแทน
 
   เอกสารใช้
 
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือ
 
        หนังสือเดินทาง
 
    2) บัตรประชาชนตัวจริงของ
 
        ผู้รับแทน
 
    3) ใบรับหนังสือเดินทาง
 
 
หรือ
 
- รับทางไปรษณีย์
 
3.     สำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด
 
           - ขอนแก่น
           - เชียงใหม่
           - สงขลา
           - อุบลราชธานี
           - สุราษฎร์ธานี
           - นครราชสีมา
           - ยะลา  
 
 
- รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว
 
5-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 
(ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล)
 
 
4.     หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในจังหวัดต่าง ๆ
 
 
 
- รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว
 
7-10 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 
(ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล)
 

 
ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 981-7257 ถึง 60 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
การแก้ไข / ยกเลิก / ทำลาย หนังสือเดินทางและคำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
  
การแก้ไขหนังสือเดินทาง
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลบุคคลได้ ทั้งนี้เนื่องจากตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การเขียนข้อมูลในไมโครชิพทำได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถนำข้อมูลที่แก้ไขเขียนเพิ่มใน ไมโครชิพ อย่างไรก็ดี หากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บในไมโครชิพสามารถบันทึกการแก้ไขในเล่มได้ 2 กรณี ได้แก่
 
 1. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น และ
 2. การบันทึกรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม
 
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาท
 
 
การแก้ไขข้อมูลหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง 

 
ประเภทนิติกรณ์และการแก้ไข
 
ประเภทหนังสือเดินทาง
 
 
เอกสารประกอบ
แบบเก่า
e-passport
(เริ่มผลิต ส.ค. 2548)
 
1.การต่ออายุหนังสือเดินทาง
 
ทำไม่ได้
 
 
ทำไม่ได้
 
                       
                ไม่มี
 
2. การเพิ่มหน้า
(หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศไม่ประทับตรา visa ในใบเพิ่มหน้า)
 
ทำได้
 
 
ทำไม่ได้
 
 
1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ร้องพร้อมสำเนา
 
 
3. การขอแก้ไข
ชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้า(หมายเหตุ: ผู้ร้องต้องมาเซ็น  ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
 
ทำได้
 
 
 
 
ทำไม่ได้
 
 
 
 
1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา
 
2) ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้า หรือทะเบียนสมรส(แล้วแต่กรณี)พร้อมสำเนา
    หากเป็นกรณีหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติมาด้วย
 
3) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา
 
4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา (กรณีใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน) 
 
 
4. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น
(หมายเหตุ: ผู้ร้องต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
 
 
ทำได้
 
 
 
 
ทำได้
 
 
   
1) หนังสือเดินทางเล่มที่ต้องการแก้ไข พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา 
 
 
5. การรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม
 
ทำได้
 
ทำได้
 
1) หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่วีซ่ายังมีอายุใช้งานอยู่ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งาน(ถ้ามี) และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
3) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา(กรณีหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มมีชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกัน)
 
4) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา
 

 
 
การยกเลิกหนังสือเดินทาง
 
กองหนังสือเดินทางจะยกเลิกหนังสือเดินทางฉบับเก่าเมื่อผู้ขอได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่แล้วจึงขอให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ยังมีอายุใช้งานมายกเลิกเล่มในวันที่ยื่นขอเล่มใหม่ หรือในวันที่รับเล่มใหม่ ในกรณีขอรับเล่มทางไปรษณีย์ และยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด ขอให้นำเล่มเดิมมายกเลิกในวันที่ยื่นคำร้องด้วย หนังสือเดินทางที่ประทับตรายกเลิกเล่มแล้ว จะคืนผู้ร้องเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
 
 
การทำลายหนังสือเดินทาง
 
หากผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางไม่มารับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายหนังสือเดินทางนั้น
 
 
คำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
 
   3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม
 
   4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่น
       โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 
   5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 
   7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มี
       แสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้ง
       สถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 
   8. กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
       ดังกล่าวข้างต้น
 
 
 
 
 
หนังสือเดินทางสูญหาย
 
หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร
 
- สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 
- สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
 
ข้อแนะนำ
 
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน
 
 
 
 
 
ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ (ติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก)
 
 
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ  

 
ประเภทบุคคล
 
 
เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
 
 
1. บุคคลทั่วไป
 
1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือสำเนา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 
2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 
2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร
2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง
2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอม
2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่
 
3. พระภิกษุ
 
3.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา
3.2 ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
3.3 หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ. (ยกเว้นพระภิกษุที่บวชในต่างประเทศ)
3.4 เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชน 13 หลัก
 
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอหนังสือเดินทาง
 
 
กรณีที่เกี่ยวข้อง
 
 
ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
 
- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 
ใบสำคัญการสมรส
 
- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 
 
ใบสำคัญการหย่า
 
 
- สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
 
บันทึกการหย่า
 
 
- ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
 
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
 
 
- กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
 
 
- ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว
 
คำสั่งศาล
 
 
- กรณีบิดา/มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสูญหายไม่สามารถตามตัวได้
 
มรณะบัตร
 
 
- กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
 
สตรีไทยที่ให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล เพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตร เพื่อให้บุตรมีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมาย เอกสารที่นำมาแสดงใช้ต้นฉบับ หรือสำเนาที่รับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกเอกสารดังกล่าว

 
 
 
 
ขอขอบคุณ: ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

 

หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page